Vergilendirme devletin ve/veya yetkili idarelerin, kamu hizmetlerinin finanse edilmesi maksadıyla mükelleflerden hukuki cebir altında tahsil ettikleri karşılıksız ekonomik değerlere denmektedir. Vergilendirme süreci vergiyi doğuran olayların sırasıyla ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Bu sıralama tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleşmesi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla nihayetinde de vergi borcunun ödenebilecek hale gelmesini temsil etmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) madde 19 gereğince vergi alacağı vergi kanunlarının vergiye bağlanmış olayın meydana gelmesi durumuna denmektedir. Gelir vergisine tabi olan Ticaret ve sanat erbapları kazancın tespiti anlamında ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olarak ifade edilmektedir.

Gerçek usule tabi olan mükellefler KDV, spotaj vergisi ve gelir vergisi ödemektedir. Basit usulü ile tabi olan mükellefler ise yalnızca basit usulde ticari kazançların vergisini ödemektedir. Ek olarak iki usulde de ödenmesi gereken sabit bir rakam bulunmamaktadır. Öte yandan ödenecek olan vergi tutarının da elde edilen kazanca göre belirlendiğini söylemek uygun olmaktadır.

Vergilendirme İçerisinde Yer Alan Basit Usul Nedir?

Basit usul vergisel olarak istenmekte olan şartlara haiz olan mükellefler için ticari kazancının tespit edilme yollarından olmaktadır. Ayrıca çeşitli vergisel avantajları olan bir vergi çeşidi olarak geçmektedir. Basit usul diğer mükellefiyet türlerinden farklı olarak bazı avantajlara sahip olmaktadır. Adının da ifade ettiği gibi en basit mükellefiyet şekli olarak geçmektedir.

Basit Usul Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar?

  • Defter tutma mecburiyetleri olmadığı için diğer mükellefiyet türlerinden ayrılmaktadır. Ancak alınan ve verilen yasal bir belgelerin kayıtları Mali müşavirler aracılığıyla defter beyan sistemine kaydı yapılmaktadır.
  • Bahsedilen kayıtlar yapılacağı zaman sabit kıymetler için amortisman hesap hesaplanmamaktadır.
  • Aylık dönemlerde KDV beyan mecburiyeti bulunmamaktadır.
  • Ek olarak vergi tevkifatını sadece ücret için yapmaktadırlar.
  • Üçer aylık dönemlerde geçici vergi beyannamesi beyan etmekten de muaf tutulmaktadır.
  • Öte yandan yıllık beyannamelerin verileceği zaman ticari kazanç istisnası, genç girişimci istisnası ve vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanmaktadır.
  • Emeklilik Birikimi hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!